The full list of projects

Kursbild Sujuvia siirtymiä yhdessä rakentaen!, 2023-2025
Projects:

Tervetuloa Sujuvia siirtymiä yhdessä rakentaen! (2-8 op) -koulutusohjelmaan!

Tässä koulutusohjelmassa Te eri kasvatus- ja opetusasteilla toimivat opettajat saatte uusia tietoja ja taitoja lapsen oppimispolun siirtymävaiheissa toimimiseksi. Lisäksi koulutuksessa perehdytään tutkimustietoon perustuviin, dialogisiin yhteistyön menetelmiin sekä harjoitellaan niiden käyttöönottoa muiden kasvatus- ja opetusasteiden opettajien, ammattilaisten ja lasten huoltajien kanssa työskenneltäessä. Koulutuksessa harjoitellaan myös tunnistamaan omaan asemaan liittyviä toimijuuden ehtoja, sekä kehittämään kestäviä yhteistyötaitoja lapsen siirtymään liittyvien kanssatoimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa erilaisia tietoaukkoja, ristiriitoja ja konflikteja ennalta ehkäisten.

Koulutukseen kuuluu neljä valinnaista, 2 opintopisteen laajuista koulutusosiota, kukin 2 opintopistettä laajuudeltaan. Koulutusohjelmassa käsiteltävät teoreettiset sisällöt siirtyvät koulutusosioihin kiinnittyvien käytännön harjoitusten myötä konkreettisesti osaksi toimintaanne kasvatus- ja opetusalan kentällä - sekä lasten, että muiden aikuisten ja kollegojen kanssa toimiessanne. Ryhmämme keskinäisen vuoropuhelun vahvistamiseksi ja erilaisten näkökulmien rikastuttamiseksi koulutusosioissa tehtävät käytännön harjoitukset puretaan kouluttajan tai kouluttajien johdolla yhteisissä koulutuspäivissämme.

Koulutuksiin sisältyy asiantuntija-alustuksia, tutkimustietoon perehtymistä, ryhmäkeskusteluja sekä prosessimaisia ja toiminnallisia harjoitteita. Koulutusohjelma alkaa syksyllä 2023 ja päättyy keväällä 2024.

Koulutusohjelmaan kuuluvat koulutusosiot ja aikataulu

 1. Koulutusjärjestelmä- ja opetussuunnitelmatuntemus lapsen siirtymissä (2 op), 28.9.-2.11.2023,
 2. Konsultatiivinen yhteistyö tiedonsiirron ja lapsituntemuksen kehittämisessä (2 op), 15.11.2023-14.3.2024,
 3. Psykologisesti turvallinen yhteistyö (2 op) 29.2.-28.3.2024, sekä
 4. Työskentely ristiriitatilanteissa ja tiedottomuuden äärellä (2 op), 11.4.-7.5.2024.

Koulutusosioiden tarkemmat tiedot, keskeiset sisällöt sekä koulutuspäivien ajankohdat löydät kurssialustan sivusta tai tämän osion alta avautuvista välilehdistä.

Koulutuksen toteutustavat

Koulutusohjelmaan kuuluvat koulutusosiot sisältävät

 • luentoja,
 • asiantuntija-alustuksia,
 • pienryhmätyöskentelyjä sekä
 • koulutusosiokohtaisia kehittämis- ja välitehtäviä.

Kunkin koulutuspäivän yleisistä osuuksista tehdään luentotallenne. Pienryhmätyöskentelyjä tai mahdollisesti omakohtaisia kokemuksia käsitteleviä keskusteluja ja tehtävien purkutilanteita ei taltioida jokaisen osallistujan henkilötietojen suojaamiseksi.  

Koulutuksessa laadittavat tehtävät ovat luonteeltaan sekä erilaisia reflektointi- ja pohdintatehtäviä, että erityisesti siirtymävaiheisiin liittyvän moniammatillisen yhteistyön kehittämistehtäviä ja ristiriitatilanteisiin kytkeytyviä sovittelun harjoituksia. Asiantuntevat kouluttajamme ohjeistavat aina koulutusosiokohtaiset tehtävät perusteellisesti. Mahdollisten epäselvyyksien tapauksessa tarkentavien kysymysten esittäminen suoraan kouluttajalle taikka ryhmän tutorille Lotalle (ks. jäljempänä) on ehdottoman kannustettavaa. 

Tehtävien palautus

Tehtävät tulee palauttaa ko. koulutusosion omaan palautuslaatikkoon. Jos osioon kuuluu useampi kuin yksi tehtävä, voit palauttaa tehtävät yhtenä Word- tai PDF -tiedostona. Muista tällöin numeroida ja otsikoida tehtävät huolellisesti. Palautathan kaikki tehtävät omiin palautuskansioihinsa aina koulutusosion infossa esitetyn deadlinen mukaisesti.

Viestintä ja kommunikointi

Koulutuksessa käytämme viestintään sekä Open Moodle -kurssialustamme yhteistä keskustelualuetta, että sähköpostia. Saatte tiedon Open Moodlen -keskustelualueelle tulevista uusista viesteistä sähköpostilla, mutta varmuuden vuoksi oleelliset tiedot, kuten kutsukirjeet, muistutukset lähestyvistä koulutuspäivistä, tehtävien palautusten lähestyvistä deadlineistä sekä kouluttajien terveisistä välitetään myös erikseen sähköpostilla.

Olettehan myös itse aktiivisia ottamaan Open Moodlen keskustelualuetta haltuunne ja esittämään kysymyksiä niin kouluttajille kuin koulutuksenjärjestäjällekin! Kysymyksesi saattaa pyöriä myös jonkun toisen opiskelijan mielessä, jolloin kootut vastaukset hyödyttävät meitä kaikkia yhteisesti. 

Ohjaus ja tutorointi

Voit mieluusti olla yhteydessä koulutuksen järjestäjään koko koulutusohjelman suoritusajan - autan mielelläni Sinua kurssiin kuuluvien tehtävien ja harjoitusten työstämisessä parhaan osaamiseni mukaan!

Ryhmän tutorina ja yhteyshenkilönä toimii suunnittelija Lotta Saariluoma. Voit olla Lottaan yhteydessä puhelimitse (p. 040 5122 270) tai sähköpostitse (lotta.saariluoma@ulapland.fi).

Kursbild Tunnetaidot hyvinvoinnin rakentajana IV, 2023-2025
Projects:

Tervetuloa Tunnetaidot hyvinvoinnin rakentajana IV (7-11 op) -koulutusohjelmaan!

Koulutusohjelmassa perehdytään laaja-alaisesti tunne-elämän kehittymiseen ja tunnetaitoihin, ja harjoitellaan erilaisten tunnetaitoharjoitusten integroimista osaksi varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen arkista kanssakäymistä ja pedagogiikkaa.

Jokainen koulutusosio tarjoaa tuoreen tulokulman lapsen ja nuoren tunne-elämän kehitykseen ja niiden tukemiseen niin arkisessa vuorovaikutuksessa kuin haastavien kasvatustilanteidenkin yhteydessä. Koulutusohjelmassa käsiteltävät teoreettiset sisällöt siirtyvät kulutusosioihin kiinnittyvien käytännön harjoitusten myötä konkreettisesti osaksi toimintaanne kasvatus- ja opetusalan kentällä - sekä lasten, että muiden aikuisten ja kollegojen kanssa toimiessanne. Ryhmämme keskinäisen vuoropuhelun vahvistamiseksi ja erilaisten näkökulmien rikastuttamiseksi koulutusosioissa tehtävät käytännön harjoitukset puretaan kouluttajan tai kouluttajien johdolla yhteisissä koulutuspäivissämme.

Koulutusohjelmaan kuuluvat koulutusosiot ja aikataulu

 1. Tunne-elämän kehitttyminen ja tunnetaidot (5 op, pakollinen osio), 28.9.-2.11.2023,
 2. Positiivinen vuorovaikutus ja myönteinen oppimisilmapiiri (2 op, valinnainen osio), 13.12.2023-28.2.2024,
 3. Haastava oppilas ja ratkaisukeskeinen työote (2 op, valinnainen osio) 20.3.-3.4.2024, sekä
 4. Psyykkinen oireilu ja sen tunnistaminen (2 op, valinnainen osio), 16.4.-3.5.2024.

Koulutusosioiden tarkemmat tiedot, keskeiset sisällöt sekä koulutuspäivien ajankohdat löydät kurssialustan yläpalkista löytyviltä välilehdiltä.

Koulutuksen toteutustavat

Koulutusohjelmaan kuuluvat koulutusosiot sisältävät

 • luentoja,
 • asiantuntija-alustuksia,
 • pienryhmätyöskentelyjä sekä
 • koulutusosiokohtaisia kehittämis- ja välitehtäviä.

Kunkin koulutuspäivän yleisistä osuuksista tehdään luentotallenne. Pienryhmätyöskentelyjä tai mahdollisesti omakohtaisia kokemuksia käsitteleviä keskusteluja ja tehtävien purkutilanteita ei taltioida jokaisen osallistujan henkilötietojen suojaamiseksi.  

Koulutuksessa laadittavat tehtävät ovat luonteeltaan sekä erilaisia reflektointi- ja pohdintatehtäviä, että erityisesti tunnetaitoharjoitusten ja tunnetyöskentelyssä käytettävien työkalujen konkreettisia kokeiluja. Asiantuntevat kouluttajamme ohjeistavat aina koulutusosiokohtaiset tehtävät perusteellisesti. Mahdollisten epäselvyyksien tapauksessa tarkentavien kysymysten esittäminen suoraan kouluttajalle taikka oman ryhmäsi tutorille (ks. jäljempänä) on ehdottoman kannustetttavaa. 

Tehtävien palautus

Tehtävät tulee palauttaa ko. koulutusosion omaan palautuslaatikkoon. Jos osioon kuuluu useampi kuin yksi tehtävä, voit palauttaa tehtävät yhtenä Word- tai PDF -tiedostona. Muista tällöin numeroida ja otsikoida tehtävät huolellisesti. Palautathan kaikki tehtävät omiin palautuskansioihinsa aina koulutusosion infossa esitetyn deadlinen mukaisesti.

Ohjaus ja tutorointi

Oman ryhmäsi tutor on ottanut sinuun yhteyttä vahvistaakseen koulutukseen pääsysi sekä informoidakseen sinua koulutuksen aloittamiseen liittyvistä asioista.

Voit mieluusti olla yhteydessä koulutuksen järjestäjiin ja oman ryhmäsi tutoreihin koko koulutusohjelman suoritusajan - autamme mielellämme sinua kurssiin kuuluvien tehtävien ja harjoitusten työstämisessä parhaan osaamisemme mukaan!

Rovaniemen ryhmän tutorina toimii suunnittelija Lotta Saariluoma. Voit olla Lottaan yhteydessä puhelimitse (p. 040 5122 270) tai sähköpostitse (lotta.saariluoma@ulapland.fi).

Kainuun ryhmän tutorina toimii asiantuntija Mira Huotari. Voit olla Miraan yhteydessä puhelimitse (p. 040 1488 591) tai sähköpostitse (mira@kainula.fi). 

Savonlinnan ryhmän tutorina toimii koulutusasiantuntija Ulla Peräkorpi. Voit olla Ullaan yhteydessä puhelimitse (p. 044 7730 999) tai sähköpostitse (ulla.perakorpi@savonlinnankesayliopisto.fi).

Hanke on Kainuun korkeakouluyhdistys ry:nSavonlinnan Kesäyliopistoyhdistys ry:n ja Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluiden Opetushallituksen rahoittama yhteistyöhanke. Hanke toteutetaan ajalla 2023-2025.

Kursbild Tutkiva oppiminen ja avoimet oppimateriaalit 2 op
Projects:

Tutkiva oppiminen ja avoimet oppimateriaalit 2 op verkkokoulutus

Verkkokoulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat tutkivan oppimisen pedagogiikkaan ja tutkivan työskentelyn perusperiaatteisiin. Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen tutkivassa oppimisessa kulkee koulutuksessa mukana läpileikkaavana teemana. Koulutuksessa pureudutaan oppijan itseohjautuvuuden tukemiseen, monenlaisten tiedonlähteiden hyödyntämiseen opetuksessa, tiedonhaun ohjaamiseen erityisesti esiopetuksen ja alakoulun pienempien oppilaiden näkökulmasta.

Kursbild Yrittäjyyskasvatuksen koulutusohjelma 15 op
Projects:

Yrittäjyyskasvatuksen koulutusohjelma 15 op on pilottikoulutus, joka tuotetaan Lapin yrittäjyyskasvatusstrategia -ESR-hankkeen toimenpiteenä. Koulutusohjelmaan valitaan n. 15 pilottiopiskelijaa, jotka lisäävät koulutusohjelman aikana omia tietojaan ja taitojaan yrittäjyyskasvatuksesta sekä sen mentoroinnista ja ovat lisäksi mukana kehittämässä yrittäjyyskasvatuksen menetelmiä hankkeessa valmistuvaa yrittäjyyskasvatuksen strategiaa ja toimintakäsikirjaa varten. (www.ulapland.fi/yrittajyyskasvatusstrategia

Kursbild Nose4Wood
Projects:

Koirien käyttöä metsätuhojen löytämisessä testataan ja pilotoidaan kymmenen koiran hajutyökoulutuksella. Osallistuvat koirat koulutetaan tunnistamaan juurikääpä- ja tervasrososienet, sekä etsimään ja ilmaisemaan ne sisätiloissa ja maastossa.

Toteutettava testaus on pitkäkestoinen prosessi, kokonaiskestoltaan vuoden mittainen. Testaus on eettistä ja dokumentoitua. Se sisältää lähikoulutuksia koirakoille Rovaniemellä sisätiloissa ja lähialueiden metsissä. Lisäksi oppimista tuetaan lähipäivien välillä etäkoulutuksella, koulutusmateriaaleilla ja OpenMoodle -oppimisalustalla.  Testauksen kouluttajana ovat alan asiantuntijat Vainuvoima Oy:stä sekä hankkeen työntekijät ohjaavat toimintaa. 

Menetelmän testaaminen ja koirien koulutus liittyy Nose4Wood -hankkeeseen. Hanke on Luonnonvarakeskuksen hallinnoima ja Lapin AMKin osatoteuttama, sen toiminta aika on 1.5.2021-30.6.2023.
Hanketta rahoittaa toteuttajaorganisaatioiden lisäksi Euroopan aluekehitysrahasto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta. Hankkeen tavoitteena on kehittää metsätuhojen tunnistamiseen aikaisen havainnoinnin järjestelmää hyödyntämällä koirien hajuaistia.
Otathan yhteyttä, mikäli sinulla on kysyttävää: Sanna Vinblad (Lapin AMK) - sanna.vinblad@lapinamk.fi