Kursbild Green Care -perusteet (5 op)
Green Care

Tule hankkimaan perustietoa Green Caresta. Tutustu opintojaksolla siihen, mikä tekee toiminnasta Green Carea ja keitä alalla toimii.
Luonnon hyvinvointi
vaikutukset tulevat tutuiksi ja ymmärrät paremmin oman luontosuhteesi muodostumista.
Perusteet opintojakso luo perustan toimintasi kehittämiseen ja mahdollistaa Green Care opintojen jatkamisen.

Opintojakson sisältö

 • Green Care -käsite ja -toimialan kehittyminen
 • Green Care -peruselementit ja -perusedellytykset
 • Green Care -menetelmät ja -toiminnan osapuolet
 • Green Care -toiminta Suomessa ja esimerkkejä kansainvälisesti
 • Green Care -laatu
 • Luonnon hyvinvointivaikutukset
 • Luontosuhde
 • Tutustuminen Green Care -toimijoihin

Oppimistavoitteet

 • Osaa selittää ja jäsennellä Green Caren keskeiset termit ja käsitteet
 • Osaa analysoida Green Care -perusedellytyksiä ja -elementtejä
 • Osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta
 • Osaa nimetä Green Care -toiminnan tuottamia hyvinvointivaikutuksia ja tunnistaa niiden syntymekanismeja
 • Osaa tunnistaa alan itsesäätelyn osa-alueet ja toimintaan liittyvät keskeiset lait
 • Osaa nimetä Green Care -menetelmien ja -toimintaympäristöjen pääkohdat
 • Osaa tarkastella Green Care -toimialan nykytilaa ja arvioida kehittämismahdollisuuksia
 • Osaa määritellä omaa luontosuhdetta ja tunnistaa erilaisia luontosuhteen muodostumiseen vaikuttavia osatekijöitä
 • Osaa kunnioittaa erilaisia luontosuhteita ja huomioida niiden vaikutuksia
 • Osaa määritellä oman alueen Green Care -palveluita, -toimintaa ja -yrityksiä ja verkostoja sekä kuvailla ja luokitella niiden Green Care-sisältöjä
 • Tiedostaa Green Care –toimintaan liittyvät laatutekijät ja alan omat laatukriteerit

Yleiset oppimistavoitteet:

 • Tiedostaa kansainvälisen toimintaympäristön
 • Osaa ennakoida ja arvioida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan
 • Osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa
 • Osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
 • Osaa tunnistaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeita

Opintojakson laajuus 

 • 5 op (135h)
 • Kuormittavuus 22,5 h / viikko
 • Taso EQF 6

Opintojakson aikataulu 

 • Opintojakso 8.8.–16.9.2016
 • Opintojaksoon liittyvä verkkoalusta Moodle avataan 1.8.2016
 • Lähipäivät 18.8.2016 ja 13.9.2016
 • Läsnäoloa vaativat verkko-opiskelut alueryhmittäin
  • 29.8.2016  (Rovaniemi klo 8.30-10.30, Kajaani 12-14, Kokkola 14-16)
  • 30.8.2016 (Mikkeli klo 8-10, Seinäjoki 10-12, Jyväskylä 13-15, Pori 15-17)

Koulutuskieli

 • Suomi
 • Kirjallista materiaalia ja videoluentoja voi olla myös muilla kielillä

Opiskelumateriaali 

 • Verkkomateriaali Moodlessa
 • Green Care kirjallisuus
  • Luonnonlukutaito Luo liiketoimintaa vihreästä hyvinvoinnista 2013. Särkkä, S., Konttinen, L. & Sjöstedt, T. Sitra. Erweko, Helsinki.
  • Green Care –toimintatavan suuntaviivat Suomessa 2014. Lääperi, Ra., Mynttinen, R., Pajala, A., Puromäki, H., Soini, K., Sundell, S., Tarkiainen, A., Törn, A. & Vehmasto, E. MTT.
   URN: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-487-509-7  http://www.mtt.fi/mttkasvu/pdf/mttkasvu20.pdf
  • Mieli ja maisemat Eko- ja ympäristöpsykologian näkökulma 2005. Salonen, K. Edita, Helsinki
  • Y-sukupolvi luonnossa: luonnon merkitykset kaupungistuvassa yhteiskunnassa –artikkeli. Puhakka, R. Alue- ja ympäristö – verkkolehti 1/2014 http://www.ays.fi/aluejaymparisto/2014.php

Käytettävät ohjelmat

 • Moodle (verkko-opiskelualusta)
 • AC / Skype for business (läsnäoloa vaativat verkko-opinnot)
 • Padlet ja GoogleMaps (tehtävien suorittamista varten)

Vaadittavat edeltävät opinnot

 • Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
 • Suositellaan aikaisemmin hankittua ammatillista koulutusta tai osaamista (esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalta, kasvatus- ja koulutusalalta tai virkistys- ja matkailualalta)

Vaadittavat suoritukset

 • Osallistuminen verkossa käytäviin keskusteluihin ja lähipäiviin
 • Palautettava ja esiteltävä tehtävät (2 kpl) sekä ennakkotehtävän suorittaminen
 • Itsenäinen opiskelu
 • Osaamistestien läpäiseminen hyväksytysti
 • Itse- ja vertaisarvioinnin antaminen

Arviointi

 • Hyväksytty / hylätty

Hyväksi lukeminen / AHOT

 • Ei suoraa hyväksilukumahdollisuutta
 • Aikaisemmin hankittu osaaminen on mahdollista hyödyntää opintojaksolla. Sen voi todentaa kirjallisella perustelulla sekä tehtäväsuoritusten ja osaamistestien kautta. Vastuuopettajat tarkastavat esitetyn aikeisemmin hankitun osaamisen ja tehtäväsuoritukset joiden kautta he määrittävät hyväksytyksi mahdolliset osasuoritukset tai kokonaissuorituksen opintojaksosta.

Vastuuopettajat

Reeta Sipola on agrologi YAMK, suuntautumisena maaseutuyrittäminen ja alueiden käytön suunnittelu. Sipola toimii Lapin AMKin luonnonvara-alan tutkimus- ja kehittämistiimissä. Hän on tutkinut villan hyvinvointivaikutuksia vuosina 2012–2014 ja osallistunut Green Care -toiminnan kehittämiseen hankkeiden kautta vuodesta 2013. Sipola koordinoi Pohjois-Suomen Green Care -toimintaa osana valtakunnallista Green Care koordinaatiohanketta.

Sanna Vinblad on agrologi AMK ja on suorittanut luontoyrittäjän ja luonto-oppaan perustutkinnon. Hän toimii Lapin AMKin luonnonvara-alan tutkimus- ja kehittämistiimissä. Vinblad on kehittänyt Green Care -toimintaa hankkeiden kautta vuodesta 2010. Hän koordinoi Pohjois-Suomen Green Care -toimintaa osana valtakunnallista Green Care koordinaatiohanketta. Vinblad toimii puheenjohtajana Green Care Lapland alueyhdistyksessä ja on Green Care Finland ry:n hallituksessa.

Lisäksi opintojaksolla on mukana alan asiantuntijoita opettamassa ja luennoimassa sekä kertomassa hyviä esimerkkejä.

Yhteyshenkilö

Reeta Sipola
Lapin ammattikorkeakoulu
p. 040 704 0027, reeta.sipola@lapinamk.fi