Available courses

  Hyvinvoinnin johtaminen muutostilanteessa, 5 op.

  Skills4Life, 30 ECTS.

  Participants can create their own account in Open Moodle (via email confirmation).

  Verkkokoulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistuja projektityön perusteisiin. Koulutuksen suoritettuaan oppija hahmottaa projektityön vaiheet, osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida projektin sekä tuntee tavallisimmat aluekehitysrahoitusinstrumentit. Koulutuksen suoritettuaan oppija osaa vaiheistaa projektisuunnitelman, budjetoida projektin, asettaa projektille selkeät tavoitteet sekä arvioida projektin onnistumista ja toteutumista sekä määrällisesti että laadullisesti. Verkkokoulutus perehdyttää erityisesti Rakennerahastoihin. 

  Verkkokoulutus on maksullinen. Lisätiedot osallistumisesta ja hinnasta: koke@ulapland.fi.

  Tunne- ja vuorovaikutustaidot draaman keinoin -kurssi on yleissivistävän opetuksen henkilöstölle suunnattu täydennyskoulutuskokonaisuus. Sen tavoitteena on tarjota perusopetuksen opettajille ja ohjaajille tietoa ja osaamista, miten vahvistaa oppilaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja draamamenetelmien keinoin. Teemoina koulutuksessa ovat:

  - Arvostava kohtaaminen ja tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen
  - Osallisuuden ja vahvuuksien vahvistaminen
  - Ryhmähallintataidot ja -dynamiikka
  - Sukellus draamakasvatuksen menetelmiin ja mahdollisuuksiin
  - Osallistavan prosessidraaman taustaa ja draamamenetelmätaitojen syventäminen
  - OPS:n siltaaminen draamamenetelmiin, oppilaiden osallisuus ja ryhmäilmiöt

  Koulutus koostuu 6 lähipäivästä sekä tällä verkkoalustalla työskentelystä. Moodlessa verkostoidutaan, vaihdetaan toimintamalleja sekä jaetaan oppimistehtävät ja tuotokset.

  Verkkokoulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistuja projektityön perusteisiin. Koulutuksen suoritettuaan oppija hahmottaa projektityön vaiheet, osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida projektin sekä tuntee tavallisimmat aluekehitysrahoitusinstrumentit. Koulutuksen suoritettuaan oppija osaa vaiheistaa projektisuunnitelman, budjetoida projektin, asettaa projektille selkeät tavoitteet sekä arvioida projektin onnistumista ja toteutumista sekä määrällisesti että laadullisesti. Verkkokoulutus perehdyttää erityisesti Rakennerahastoihin. 

  Verkkokoulutus on maksullinen. Lisätiedot osallistumisesta ja hinnasta: koke@ulapland.fi.

  VOITTO hanke: Voimavaroja, toimintakykyä ja osallisuutta Lappiin

  Mediakasvatuksen sovellukset on kuvataidekasvatuksen opiskelijoille maisterivaiheessa järjestetty kurssi, jolla tänä vuonna perehdytään perinteisten mediailmaisun muotojen (sarjakuva, pelit, mediataide) ohella verkko-oppimismateriaalin luomiseen.

  Platform for Smartpractice partners.

  Lapin aikuiskoulutuksen toimintamallin kehittämishankkeen koulutusosion verkkoympäristö. 

  A course environment for the development of an online curriculum for teacher training in different countries.

  The course will provide comprehensive view of the economics of information technology in general and specifically on the economics of software development. 6 ECTS Masters course, run for Kitenpi project.

  The objective of this course is to inform the students about new ways of studying via the Internet and to teach them the basic information handling skills required for this type of studies. In the process the students will familiarise themselves with some aspects of social media as well.

  eNNI project environment
  Finnish Norwegian cooperation in Nursing

  An environment to support the international innomarathon of 2013

  Project environment for Erasmus IP project

  KaiKoVo (kaivoskoulutuksen verkko-oppimateriaali) -hankkeen materiaalipankki.

  Lönnrot project
  Project for KTUAS and STHMC

  Leonardot ja Erasmus

  Pohjoinen Hyvinvointikeskus

  A co-operation between schools in the Barents Region

  Projektiympäristö Lappian, Vaasan ja Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston varten

  A project environment for work on the online educational material produced as part of the SKILLS project.

  Sosiaalinen media opetuksessa, 3 op -kurssi 

  Sosiaalialan North-South-South hanke

  Yrittäjäpolvenvaihdos (YPV), projektiympäristö

  Opiston toimiston informaatioympäristö, josta näkee ja voi tulostaa oppaita, lomakkeita, lukujärjestyksiä yms. opiskelijalle tarpeellisia asioita.

  Opiston toimiston informaatioympäristö, josta näkee ja voi tulostaa oppaita, lomakkeita, lukujärjestyksiä yms. opiskelijalle tarpeellisia asioita.

  Ylitornion kristillisen opiston malliympäristö

  Ylitornion kristillisen opiston malliympäristö

  Ylitornion kristillisen opiston malliympäristö

  Ylitornion kristillisen opiston malliympäristö

  Ylitornion kristillisen opiston malliympäristö

  Ylitornion kristillisen opiston malliympäristö

  Ylitornion kristillisen opiston malliympäristö

  Ylitornion kristillisen opiston malliympäristö

  Ylitornion kristillisen opiston malliympäristö

  Ylitornion kristillisen opiston malliympäristö

  Ylitornion kristillisen opiston malliympäristö

  Ylitornion kristillisen opiston malliympäristö

  Ylitornion kristillisen opiston malliympäristö

  Koulutusohjelma rakentuu kahdeksasta opintojaksosta, joiden sisältöjen kautta koulutukseen osallistujat kehittävät omia tuotteitaan, palveluitaan ja osaamistaan siten, että ne palvelevat myös matkailualaa.

  ACP testaus

  Tämä teksti näkyy kaikille.

  Tämä teksti näkyy kaikille.

  Tässäpä harjoittelemma.

  Tässäpä harjoittelemma.

  A tryout course for Anatastasia Nekrasova

  KIRLAPPI-ryhmän Verkkojulkaisut 3 op

  Harjoituskurssi

  Sirpan harjoitusalusta

  Moodle-perehdytystä

  A 5 ECTS course in eTourismCurriculum conducted online.This course focuses on novel and future digital services targeted to travelers.

  A 60 ECTS course in Travel and Tourism Management conducted online.

  A 60 ECTS course in Travel and Tourism Management conducted online.

  A 5 ECTS course in eTourismCurriculum conducted online.This course focuses on novel and future digital services targeted to travelers.

  A 60 ECTS course in Travel and Tourism Management conducted online.

  Startup Lapland-hankkeen materiaalit ovat täällä. 

  A 60 ECTS course in Travel and Tourism Management conducted online.

  EnvironMentally Educated Tourist a.k.a. EMET is a Comenius Project.

  Alusta Elävä Lappi-hankkeelle

  This is a project environment for the NorthRULL project.
  This is the project environment for the Retail in Rural Regions Project.
  RRR - Training environment
  This is some diverse study material in English from Kemi-Tornio University of Applied Sciences.
  An environment to develop a project course.

  Conventus Project: This project on a Learning System for Cooperatives has been funded with the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union.

  Conventus Project: This project on a Learning System for Cooperatives has been funded with the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union.

  Conventus Project: This project on a Learning System for Cooperatives has been funded with the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union.

  Conventus Project: This project on a Learning System for Cooperatives has been funded with the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union.

  Conventus Project: This project on a Learning System for Cooperatives has been funded with the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union.

  Academic writing for doctoral students - TOHOPI project.

  Jokilaakson kansalaisopistojen verkkokoulutus

  The “HansaVET-model of journeyman travelling”, supports internationalisation of VET (Vocational Education and Training) and entrepreneurship through match-making and project coaching;

  • Match-making refers to finding on-the-job places (host-companies) abroad
  • Project coaching refers to guiding the student and the host-company in the process originating from the student’s project (learning or business) to ensure success of the journeyman travel.
  • The model provides quality assurance to VET mobilities through the use of individual projects involving all the three parties; VET provider, student and host-company.

  Workspace for testing activities.

  Workspace for Arctic Five Education-project.

  Workspace for Arctic Five Education-project.

  Workspace for Arctic Five Education-project.

  Tule hankkimaan perustietoa Green Caresta. Tutustu opintojaksolla siihen, mikä tekee toiminnasta Green Carea ja keitä alalla toimii.
  Luonnon hyvinvointi
  vaikutukset tulevat tutuiksi ja ymmärrät paremmin oman luontosuhteesi muodostumista.
  Perusteet opintojakso luo perustan toimintasi kehittämiseen ja mahdollistaa Green Care opintojen jatkamisen.

  Opintojakson sisältö

  • Green Care -käsite ja -toimialan kehittyminen
  • Green Care -peruselementit ja -perusedellytykset
  • Green Care -menetelmät ja -toiminnan osapuolet
  • Green Care -toiminta Suomessa ja esimerkkejä kansainvälisesti
  • Green Care -laatu
  • Luonnon hyvinvointivaikutukset
  • Luontosuhde
  • Tutustuminen Green Care -toimijoihin

  Oppimistavoitteet

  • Osaa selittää ja jäsennellä Green Caren keskeiset termit ja käsitteet
  • Osaa analysoida Green Care -perusedellytyksiä ja -elementtejä
  • Osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta
  • Osaa nimetä Green Care -toiminnan tuottamia hyvinvointivaikutuksia ja tunnistaa niiden syntymekanismeja
  • Osaa tunnistaa alan itsesäätelyn osa-alueet ja toimintaan liittyvät keskeiset lait
  • Osaa nimetä Green Care -menetelmien ja -toimintaympäristöjen pääkohdat
  • Osaa tarkastella Green Care -toimialan nykytilaa ja arvioida kehittämismahdollisuuksia
  • Osaa määritellä omaa luontosuhdetta ja tunnistaa erilaisia luontosuhteen muodostumiseen vaikuttavia osatekijöitä
  • Osaa kunnioittaa erilaisia luontosuhteita ja huomioida niiden vaikutuksia
  • Osaa määritellä oman alueen Green Care -palveluita, -toimintaa ja -yrityksiä ja verkostoja sekä kuvailla ja luokitella niiden Green Care-sisältöjä
  • Tiedostaa Green Care –toimintaan liittyvät laatutekijät ja alan omat laatukriteerit

  Yleiset oppimistavoitteet:

  • Tiedostaa kansainvälisen toimintaympäristön
  • Osaa ennakoida ja arvioida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan
  • Osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa
  • Osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
  • Osaa tunnistaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeita

  Opintojakson laajuus 

  • 5 op (135h)
  • Kuormittavuus 22,5 h / viikko
  • Taso EQF 6

  Opintojakson aikataulu 

  • Opintojakso 8.8.–16.9.2016
  • Opintojaksoon liittyvä verkkoalusta Moodle avataan 1.8.2016
  • Lähipäivät 18.8.2016 ja 13.9.2016
  • Läsnäoloa vaativat verkko-opiskelut alueryhmittäin
   • 29.8.2016  (Rovaniemi klo 8.30-10.30, Kajaani 12-14, Kokkola 14-16)
   • 30.8.2016 (Mikkeli klo 8-10, Seinäjoki 10-12, Jyväskylä 13-15, Pori 15-17)

  Koulutuskieli

  • Suomi
  • Kirjallista materiaalia ja videoluentoja voi olla myös muilla kielillä

  Opiskelumateriaali 

  • Verkkomateriaali Moodlessa
  • Green Care kirjallisuus
   • Luonnonlukutaito Luo liiketoimintaa vihreästä hyvinvoinnista 2013. Särkkä, S., Konttinen, L. & Sjöstedt, T. Sitra. Erweko, Helsinki.
   • Green Care –toimintatavan suuntaviivat Suomessa 2014. Lääperi, Ra., Mynttinen, R., Pajala, A., Puromäki, H., Soini, K., Sundell, S., Tarkiainen, A., Törn, A. & Vehmasto, E. MTT.
    URN: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-487-509-7  http://www.mtt.fi/mttkasvu/pdf/mttkasvu20.pdf
   • Mieli ja maisemat Eko- ja ympäristöpsykologian näkökulma 2005. Salonen, K. Edita, Helsinki
   • Y-sukupolvi luonnossa: luonnon merkitykset kaupungistuvassa yhteiskunnassa –artikkeli. Puhakka, R. Alue- ja ympäristö – verkkolehti 1/2014 http://www.ays.fi/aluejaymparisto/2014.php

  Käytettävät ohjelmat

  • Moodle (verkko-opiskelualusta)
  • AC / Skype for business (läsnäoloa vaativat verkko-opinnot)
  • Padlet ja GoogleMaps (tehtävien suorittamista varten)

  Vaadittavat edeltävät opinnot

  • Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
  • Suositellaan aikaisemmin hankittua ammatillista koulutusta tai osaamista (esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalta, kasvatus- ja koulutusalalta tai virkistys- ja matkailualalta)

  Vaadittavat suoritukset

  • Osallistuminen verkossa käytäviin keskusteluihin ja lähipäiviin
  • Palautettava ja esiteltävä tehtävät (2 kpl) sekä ennakkotehtävän suorittaminen
  • Itsenäinen opiskelu
  • Osaamistestien läpäiseminen hyväksytysti
  • Itse- ja vertaisarvioinnin antaminen

  Arviointi

  • Hyväksytty / hylätty

  Hyväksi lukeminen / AHOT

  • Ei suoraa hyväksilukumahdollisuutta
  • Aikaisemmin hankittu osaaminen on mahdollista hyödyntää opintojaksolla. Sen voi todentaa kirjallisella perustelulla sekä tehtäväsuoritusten ja osaamistestien kautta. Vastuuopettajat tarkastavat esitetyn aikeisemmin hankitun osaamisen ja tehtäväsuoritukset joiden kautta he määrittävät hyväksytyksi mahdolliset osasuoritukset tai kokonaissuorituksen opintojaksosta.

  Vastuuopettajat

  Reeta Sipola on agrologi YAMK, suuntautumisena maaseutuyrittäminen ja alueiden käytön suunnittelu. Sipola toimii Lapin AMKin luonnonvara-alan tutkimus- ja kehittämistiimissä. Hän on tutkinut villan hyvinvointivaikutuksia vuosina 2012–2014 ja osallistunut Green Care -toiminnan kehittämiseen hankkeiden kautta vuodesta 2013. Sipola koordinoi Pohjois-Suomen Green Care -toimintaa osana valtakunnallista Green Care koordinaatiohanketta.

  Sanna Vinblad on agrologi AMK ja on suorittanut luontoyrittäjän ja luonto-oppaan perustutkinnon. Hän toimii Lapin AMKin luonnonvara-alan tutkimus- ja kehittämistiimissä. Vinblad on kehittänyt Green Care -toimintaa hankkeiden kautta vuodesta 2010. Hän koordinoi Pohjois-Suomen Green Care -toimintaa osana valtakunnallista Green Care koordinaatiohanketta. Vinblad toimii puheenjohtajana Green Care Lapland alueyhdistyksessä ja on Green Care Finland ry:n hallituksessa.

  Lisäksi opintojaksolla on mukana alan asiantuntijoita opettamassa ja luennoimassa sekä kertomassa hyviä esimerkkejä.

  Yhteyshenkilö

  Reeta Sipola
  Lapin ammattikorkeakoulu
  p. 040 704 0027, reeta.sipola@lapinamk.fi